วันพุธที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2556


ภาษาอังกฤษ
หมวดผลไม้fruit ฟรูท ผลไม้,ผล,พืชผล
apple แอพ-พล ผลแอปเปิล
water melon วอเทอะ เมล-อัน แตงโม
mango แมง-โก มะม่วง
rose apple โรส แอพ-พล ชมพู่
orange ออ-เร็นจ ผลส้ม,ต้นส้ม,สีส้ม
coconut โค-โคะนัท ผลมะพร้าว
durian ดู-เรียน ทุเรียน
rambutan แร็มบู-แท็น ลูกเงาะ
longan ลองแกน ? ลำไย
mangosteen แมง-โกซทีน มังคุด
guava กวา-ฝะ ต้นฝรั่ง,ลูกฝรั่ง
banana บะแนน-อะ กล้วย,กล้วยหอม
pineapple ไพน แอพ-พล สัปปะรด

แหล่งอ้างอิง

แหล่งอ้างอิง

ภาษาไทยน่ารู้หน่วยเสียงสระในภาษาไทยมี ๒๑ หน่วยเสียง เป็นสระเดี่ยว ๑๘ เสียง แบ่งเป็นสระสั้น ๙ เสียง สระยาว ๙ เสียง และสระประสม ๓ เสียงเท่านั้น ไม่แบ่งเป็นสระสั้น สระยาว เนื่องจากการออกเสียงสระประสมสั้น หรือยาวไม่มีนัยสำคัญ กล่าวคือ ไม่ทำให้ความหมายของคำแตกต่างกัน เหมือนกับเสียงสระเดี่ยวที่แบ่งเป็นสระสั้น สระยาว การออกเสียงสระประสมสั้น หรือยาวก็ไม่ทำให้ความหมายเปลี่ยนไป อย่างไรก็ตามในการเขียนได้กำหนดเป็นมาตรฐานว่าต้องเขียนคำบางคำด้วยสระสั้น คำบางคำต้องเขียนด้วยสระยาว เช่น เจี๊ยะ เพี๊ยะ ผัวะ เขียนรูปสระสั้น แต่ต้องเขียนคำ เช่น เสือ เกือก เมีย เสีย เลีย ด้วยสระยาวเท่านั้น

แหล่งที่มา
http://krooaon.blogspot.com/แหล่งที่มา
http://www.youtube.com/watch?v=H8wgB8EG6Wc